Fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi


Fysioterapeuttisen tutkimisen ja arvioinnin avulla selvitetään asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä toimintarajoitteita ja määritetään fysioterapian tarve ja mahdollisuudet. Tutkimiseen ja arviointiin kuuluvat fyysisen suorituskyvyn mittaaminen ja arviointi, asennon ja liikkumisen arviointi sekä asiakkaan kokeman kivun tunnistaminen ja arviointi toimintakyvyn ja elämänlaadun kannalta.

Fysioterapeuttinen tutkimus voi liittyä fysioterapian suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan, vaikutusten arviointiin tai konsultaatioon. Arviointimenetelminä ovat mm. haastattelu, havainnointi, palpointi ja muu manuaalinen tutkiminen, erilaiset testaukset ja mittaukset sekä lomakekyselyt.

Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta


Fysioterapeuttisella ohjauksella ja neuvonnalla pyritään edistämään asiakkaan terveyttä  sekä työ- ja toimintakykyä. Ohjaus ja neuvonta toteutetaan yksilöllisesti, useimmiten terapeuttisen harjoittelun tai muun hoidon yhteydessä. Asiakasta aktivoidaan itsenäiseen harjoitteluun ja riskitilanteiden tunnistamiseen.

Neuvonta voi käsittää esim. kirjallisesti annettavien kotiharjoitteiden ohjaamisen, työtapoja ja -olosuhteita koskevaa ergonomiaohjausta, toimintarajoitteiden hallintaa tai apuvälineiden käyttöä koskevaa ohjausta.

Tuki-ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia

 • olkapää-, polvi- ym. nivelvaivat
 • niska- ja selkäongelmat
 • pre- ja postoperatiivinen kuntoutus (esim. olkapää, polvi ja selkäleikkaukset)

McKenzie-terapia


Tehokas selkärangan ongelmien mekaaninen diagnosointi ja hoitomenetelmä, jossa yhtä suuressa roolissa oireiden poistamisen kanssa on ehkäistä saman ongelman uusiutuminen. (itsehoidon opetuksen merkitys suuri!)
- alaselkävaivat paikallisista oireista perifeerisiin säteilykipuihin (iskias). Tehokas heti akuuttivaiheessa, jolloin etsitään oireita lievittävät asennot ja liikesuunnat sekä toipuminen nopeutuu. Hyvä vaste myös kroonisissa selkävaivoissa.
- kaularankaperäiset ongelmat, yläraajasäteilykivut, puutuminen, päänsärky jne.
Terapia aloitetaan potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoiseen asentoihin. Potilaalle suunnitellaan kivun, sentralisaatio-ilmiön ja oireiden käyttäytymisen perusteella yksilöllinen hoito-ohjelma.
Robin McKenzien kuvaamana sentralisaatio-ilmiö on kliinisesti havaittavissa oleva ilmiö, missä tiettyjen liikkeiden tai asentojen vaikutuksesta oireiden voimakkuus ja sijainti vähenee raajan ääreisosissa voimistuen sentraalisesti paikallistuen selkärangan alueelle.


Hoidon päätavoitteina ovat:
 • Poistaa kipu / oireet
 • Palauttaa rangan täydellinen toiminta
 • Ehkäistä vaivan uusiutuminen tai progressiivinen paheneminen

Hoito koostuu spesifeistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta. Liikkeistä ja ennaltaehkäisystä sekä ensiapuohjeiden opetuksesta uusien kipuepisodien uusiutumisen ja pahenemisen ehkäisemiseksi. Harjoitukset alkavat AINA ensin potilaan itsensä suorittamilla liikkeillä ja vasta sitten edetään vähitellen terapeutin suorittamiin tekniikoihin, jos se on tarpeellista. Näistä itsehoitoharjoituksista muodostuu potilaalle yksilöllinen mahdollisen seuraavan episodin ensiapu ennaltaehkäisemään oireiden uusiutuminen ja paheneminen.

Periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä ja minimoimaan uuden episodin vaaratekijät ja selviämään uusiutuvasta selkäkipuepisodistaan omatoimisesti. McKenzie menetelmällä voidaan nopealla ja luotettavalla tavalla määritellä potilaat jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta nopeasti, hitaammin tai ei ollenkaan ja erotusdiagnostisoida myös ne potilaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellistä hoitoa tai terapiaa.


Hieronta


Hieronta on hoitotarkoituksessa suoritettua pehmytkudoksiin kohdistuvaa käsittelyä. Yleisimmin hieronta on lihasten käsittelyä, joka tapahtuu erilaisin ottein, kuten sivelyin, hankauksin, puserteluin ja taputteluin.

Hieronnan tarkoituksena on vaikuttaa hermo-, lihas-, ja hengitysjärjestelmiin sekä vaikuttaa paikallisesti verenkiertoon ja imunestekiertoon.

Hieronta rentouttaa jännittyneitä lihaksia ja on tehokas hoitomuoto mm. niska- ja hartiavaivoihin.

Hierontaa käytetään myös urheilijoiden lihashuollossa sekä urheiluvammojen jatkohoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

Akupunktio


Lievittää tehokkaasti kipuja ja särkyjä sekä rentouttaa kokonaisvaltaisesti. Helpottaa niin akuuttia kuin kroonistakin kipua lihaksissa ja nivelissä. Parantaa verenkiertoa ja aineenvaihduntaa koko kehossa.
-niska-hartia- ja selkävaivat, lihasjännitys ja -särky, nivelkivut, päänsärky/migreeni
-erittäin hyviä tuloksia myös mm. poskiontelotulehdusten hoidossa ja ennaltaehkäisyssä, unettomuuden hoidossa sekä leikkausarpien ja niistä aiheutuvien kiinnikkeiden hoidossa → arpikudos pehmenee ja joustavuus paranee.

Akupunktio on useita tuhansia vuosia vanha kiinalainen hoitomenetelmä, joka perinteisimmillään on ollut ennaltaehkäisevää hoitoa sisältäen neulottelun lisäksi ohjeita ja neuvoja terveistä ja tasapainoisista elämäntavoista. Länsimaisessa lääketieteellisessä akupunktiossa hoito on oireen mukaista, siinä yhdistyy paikalliset triggerpisteet sekä kiinalaisten oireenmukaiset yleis- ja analgesiapisteet.

Fysioterapiassa akupunktio on tehokas menetelmä erilaisten akuuttien ja kroonisten kiputilojen hoidossa. Tyypillisimpiä hoidon aloittamisen syitä ovat niska- ja hartialihasten kiputilat, jännityspäänsärky, migreeni, erilaiset hermosäryt, selkäkivut, reumaattiset ja nivelkulumista johtuvat kivut. Em. ohella akupunktio on tehokas ennaltaehkäisevä ja lievittävä hoito poskiontelotulehduksissa ja siitepölyallergiassa.

Leikkausarpien keloidimuodostuksen ja kiinnikkeiden aiheuttamien ongelmien on havaittu vähenevän selvästi akupunktiohoidon ansiosta:

 • arpikudos pehmenee
 • joustavuus paranee
 • arpi vaalenee, ohenee ja muuttuu huomaamattomammaksi

Akupunktion vaikutusta selitetään porttikontrolliteorialla, jossa kipuimpulssin pääsy aivoihin estetään. Tutkimuksissa on todettu elimistön oman kipulääkkeen, endorfiinin, sekä opiaattien määrän lisääntyneen hoidon jälkeen. Hoidoissa käytetään steriilejä, 12-70 mm pitkiä kertakäyttöneuloja.

Akupunktiota käytetään yhdistelmähoitona hieronnan, liikehoitojen, lämpöhoitojen, mobilisoinnin ja ultraäänen kanssa. Pistäminen on kivutonta. Neulan lävistäessä ihon tuntuu pieni pisto ja neulan saavuttaessa oikean paikan tuntuu sykäys tai painon tunne. Hoitoreaktiona voi olla raukeus, hyvänolontunne ja usein kiputiloja hoidettaessa unirytmin palautuminen normaaliksi (tehokas unettomuuden hoidossa).

Akupunktion yleiset vaikutukset hoidettavasta vaivasta huolimatta ovat verenpaineen lasku, vastustuskyvyn lisääntyminen sekä yleinen rentoutuminen ja rauhoittuminen. Yleensä hoitokertoja on 3-5 ja hoitojen tiheys 1-2 kertaa viikossa. Vaikutus on yksilöllinen, ja jo kolme hoitokertaa osoittaa, onko hoidosta tehoa kyseiseen vaivaan. Akupunktion teho kestää tunneista vuosiin.

Urheiluvammojen hoito


Urheilussa, kuntoilussa ja liikkumisessa ylipäätään on aina olemassa riski vammautua. Riittävä lämmittely, venyttely ja joissakin lajeissa käytettävät suojat ehkäisevät osaltaan loukkaantumisia. Vahinkoja kuitenkin aina tapahtuu, ja silloin on hyvä tietää miten toimia.

Kudokset: lihakset, jänteet luut ym. paranevat vaurioitumisen jälkeen tietyn aikataulun mukaan. Tätä prosessia ei pystytä varsinaisesti nopeuttamaan, mutta erilaisilla fysioterapian ja fysikaalisen hoidon menetelmillä pystytään ehkäisemään parantumista hidastavia tekijöitä (kipu, turvotus, tarpeeton immobilisaatio jne) ja varmistamaan, että vammautunut kohta paranee parhaalla mahdollisella tavalla eikä ole altis vammautumaan samasta kohdasta uudelleen.

Menetelminä käytetään mm.
 • syvälämpö- ja kylmähoitoja
 • erilaisia kipua lievittäviä sähkökipuhoitoja
 • akupunktiota
 • venyttelyjä ja manuaalisia käsittelyjä

Urheiluvammojen hoito voidaan jakaa akuuttitilanteen rauhoittamiseen ja jatkohoitoon sekä kuntoutukseen. Vammojen vaikeusaste ja hoidot vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Akuuttihoito on kuitenkin keskeisessä merkityksessä. Raajojen vammoissa perusohje on kolmen K:n sääntö (KKK) eli Kylmä, Koho ja Kompressio (puristus) --> tarkoituksena rajoittaa vammaan liittyvän kudosvaurion laajuutta. Esimerkiksi jos lihas revähtää, tapahtuu varsinaisen lihaskudoksen vaurioitumisen ohessa pienten verisuonten repeämää lihaskudoksen sisällä --> pikaisilla ensihoitotoimenpiteillä ehkäistään tällaisessa tapauksessa vamma-alueen turvotuksen/verenvuodon määrää, pyrkien välttämään ylimääräinen kudosvaurio.

Jatkossa on tärkeää kudosten paranemisprosessi mielessä pitäen antaa paranevalle kudokselle riittävästi venytys- ja supistusärsykkeitä. Aktiiviset ja passiiviset harjoitukset lisäävät kudoksen aineenvaihduntaa ja ohjaavat arpikudoksen kollageenisäikeiden suuntautumista siten, että arvesta tulee mahdollisimman joustava ja kestävä.

Kuntouttavat harjoitukset sisältävät venyttäviä, isometrisiä, konsentrisia, eksentrisiä sekä toiminnallisia harjoitteita. Paranemisen myötä kuormitusta lisätään vähitellen kudosvasteita/oireita kuunnellen, kunnes kuntoutuja pystyy jatkamaan normaalia harjoittelua.

Kinesioteippaus


Kinesioteippaus on japanilaisen Kenzo Kazen Japanissa jo 1970 -luvulla kehitettämä teippausmenetelmä. Kyse on toiminnallisesta teippauksesta, jolla normalisoidaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöitä.

Teippinä käytetään elastista teippiä, joka ei rajoita nivelen liikkuvuutta. Kinesioteippi läpäisee hien ja kestää suihkun. Teippaustekniikoita on useita sen mukaan, mikä vaikutus halutaan. Kinesioteippausta voidaan käyttää esim. urheilijalla harjoittelun tukena tai yhtenä kuntoutuksen osa-alueena fysioterapiassa. Kinesioteipin ja kinesioteippauksen avulla pystytään poistamaan tehokkaasti kiputiloja, parantamaan nivelten liikkuvuutta, ohjaamaan lihasten ja nivelten liikeratoja sekä nopeuttamaan vammautuneen kudoksen paranemista.


Kinesioteippauksen hyötyjä:
 • kivun lievittyminen
 • liikkuvuuden lisääntyminen
 • lihasvoiman lisääntyminen
 • verenkierron ja imunestekierron vilkastuminen
 • arpikudoksen pehmeneminen
 • nivelmekaniikan paraneminen, joka helpottaa oikean liikemallin oppimista
 • nivelen tuen lisääntyminen

Hyvälaatuisen asentohuimauksen hoito


Hyvänlaatuinen asentohuimaus on maailman yleisin tasapainohäiriöiden syy. Jos sinulla on ollut autopahoinvointia, korkean/ahtaan paikan kammoa tai karusellipelkoa, voi syynä olla hyvänlaatuinen asentohuimaus. Se on helposti testattavissa ja hoidettavissa.

Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa korvien kaarikäytävien sakka (otokoniot) liikkuu ennalta arvaamattomasti tasapainoa aistivissa kaarikäytävissä. Ristiriitaista aistimusta tasapainosta yritetään kompensoida muilla aisteilla, esim. näön avulla. Tasapainohäiriön syynä ei välttämättä ole vain yksi tekijä, vaan suuri joukko erisuuruisia tekijöitä. Kun kehomme ei enää pysty niitä kompensoimaan, syntyy oireita, kuten esim. tasapainon ja koordinaation häiriöitä, lihasjännitystä, päänsärkyä ja näköhäiriöitä.

Lapsella hyvänlaatuinen asentohuimaus voi ilmetä esim. autopahoinvointina, luki-häiriöinä, kömpelyytenä - esim. pallopeleissä voi olla vaikeuksia tai pyörälläajon oppimisessa viivästymistä. Lapsi ei mielellään pyöri karuselleissa tai kolhii usein itseään.

Aikuiset kertovat usein, että huimausta on ollut vaihtelevasti jo vuosia, mutta syytä ei ole löytynyt. Liike voi provosoida oireita, mutta ei aina. Aamulla ylösnousu on tehtävä rauhallisesti, "tasainen maa muuttuu kuoppaiseksi", kävely muuttuu tönköksi ja katse on pidettävä maassa.

Jos oireet tuntuvat tutuilta, sinulla voi olla hyvänlaatuinen asentohuimaus. Se on testattavissa nopeasti ja turvallisesti. Hoito on asentohoitoa, joka on helppo ja yksinkertainen toteuttaa. Varaa aikasi testiin, myös ilman lääkärin lähetettä.

Lisää tietoa hakusanalla Tapani Rahko

Pilates - mitä se on?


Pilates-menetelmä on saksalaisen, mutta Yhdysvalloissa uransa tehneen Joseph Pilateksen 1900-luvun alussa kehittämä kehonhallintekniikka, joka perustuu kehon keskustan hallintaan ja syvien lihasten käyttöön. Pilateksessa pyritään lihasten oikea-aikaiseen toimintaan ja oikeaan kehon linjaukseen. Sen tavoitteena on kehittää optimaalista toiminnallista ryhtiä vahvistamalla vartalon keskialuetta, opettamalla fysiologisesti oikeaoppisia liikeratoja ja syventämällä hengitystä. Harjoittelu siis parantaa, ryhtiä, keskivartalon lihasten voimaa ja hallintaa, hengitystekniikkaa ja lihastasapainoai.

Pilates-harjoitusmenetelmän keskeisimpänä tavoitteena on hyvä terveys. Pilates-menetelmän kehittäjä, Joseph Pilates painotti paremman terveyden saavuttamista ja hänen mukaansa se tapahtuu yhdistämällä "body, mind and spirit". Hän myös korosti, että voimakas ja joustava selkäranka on terveyden perusta. Siten Pilates-menetelmä korostaa kokonaisvaltaista harjoittelua, joka vaatii tarkkaa keskittymistä sekä liikkeiden puhdasta suorittamista yhdistettynä oikeaan hengitystekniikkaan. Pilates -liikkeiden teho perustuukin kuuteen harjoittelua ohjaavaan periaatteeseen: tarkkuus, keskittyminen, keskittäminen, kontrolli, virtaus ja hallittu hengittäminen.

Pilates -menetelmästä hyötyvät niin kuntoilijat, urheilijat kuin muutkin liikunta-alan ammattilaiset. Pilates-harjoittelu vahvistaa keskivartalon syviä lihaksia, poikittaista vatsalihasta ja syviä selkälihaksia. Myös lantionpohjalihakset ja kylkivälilihakset vahvistuvat ja kehon kireimmät lihakset venyvät. Ryhti ja kehonhallinta paranevat ja harjoitusten kautta oppii käyttämään kehon niveliä ja lihaksia tasapuolisesti, jolloin liian aktiiviset lihakset rentoutuvat ja keskivartalon lihakset yhdessä ryhtiä tukevien lihasten kanssa vahvistuvat. Pilates- menetelmä on kaikille liikkujille sopiva, looginen ja aina uusia haasteita tarjoava liikuntamuoto. Sitä käytetään myös tuki- ja liikuntaelinten kuntouttamiseen. Käytännön kokemus on osoittanut, että monet selkä- ja niskaoireista kärsivät hyötyvät harjoittelusta, kunhan liikkeitä sovelletaan kunkin tarpeiden mukaan. Hankalissa tuki- ja liikuntaelimistön oireissa tulee kuitenkin ennen harjoittelun aloittamista keskustella liikkeiden sopivuudesta lääkärin tai fysioterapeutin kanssa. Pilatesta voi harjoitella niin yksityis- kuin ryhmätunneillakin. Pilates-harjoittelu on aina myös funktionaalista harjoittelua, joten harjoittelun tuloksen tulisi näkyä koko olemuksessasi ja liikkumisessasi!

Itse Joseph Pilates jätti jälkeensä vain 34 klassista harjoitetta, joista aikojen kuluessa on kehitetty erilaisia versioita ja Pilates- "koulukuntiakin" on maailmalla lukuisia. Karkeasti Pilates-suuntaukset voidaan jakaa tanssi- , kuntoutus- sekä kuntoilu(fitness)- suuntautuneeseen pilatekseen. Ylab-Pilates tunneilla korostetaan Josehp Pilateksen alkuperäisiä periaatteita ja klassisia harjoitteita huomioiden nykytieteen tuoma kehitys ja tietämys liikuntafysiologian ja lääketieteen saralta.

PhysioPilates on pilatesharjoittelua, johon on yhdistetty fysioterapeuttinen osaaminen. Siinä pyritään fysioterapeutin ammattitaitoa hyväksi käyttäen suunnittelemaan harjoitukset kunkin ryhmän tarpeisiin sopiviksi. Tunti sisältää perinteisten harjoitusten lisäksi ns. pre-pilates liikkeitä, jotka ovat erilaisten tuki -ja liikuntaelinvaivojen kuntoutukseen suunniteltuja harjoituksia, joihin yhdistetään pilateksen keskeiset periaatteet: hengitys, keskustan käyttö, keskittyminen, virtaavuus jne..

Alkeisryhmä eli "Pilates Startti" on kuuden tunnin kokonaisuus, neljä kokoontumiskertaa. Tavoitteena on saada kokonaiskuva pilatesharjoittelusta, sen periaatteista ja tarkoituksesta. Tunneilla harjoitellaan huolellisesti asentoperiaatteet, alkeistason liikkeet, hengitys sekä niiden yhdistäminen.

Alkeisjatkoryhmässä syvennetään tietoja ja taitoja, lisätään liikkeisiin haastetta sekä otetaan valikoimaan uusia liikkeitä korostaen edelleen hyvää tekniikkaa ja harjoittelun perusperiaatteita.

Jatkoryhmät 1 ja 2 on tarkoitettu jo jonkin aikaa pilatesta harrastaneille ja niissä syvennetään harjoittelua edelleen vastuksen ja haastavampien liikkeiden kautta, käytetään välineitä (esim. pallo,rengas ja rulla) jne..

LPG-hoidotLPG-hoito - tehokas apua moniin ongelmiin

LPG-hoito on alipaineella ja motorisoitujen rullien avulla mekaanisesti tapahtuvaa kehon pehmytkudosten muokkausta, joka aktivoi kehon omia mekanismeja vilkastuttaen moninkertaisesti sekä verenkiertoa että lymfakiertoa. Tällöin hapen, ravinteiden ja kuona-aineiden kulkeutuminen elimistössä nopeutuu ja helpottuu. Perinteisessä pehmytkudoskäsittelyssä kudosta painetaan, mutta LPG:ssa alipaine nostaa kudoksia ylöspäin. LPG Tissular Terapia- hoidolla on siis kudoksellinen, aineenvaihdunnallinen, hormonaalinen ja hermostollinen vaikutus. LPG-laite on saanut nimensä kehittäjänsä, ranskalaisen Louis Paul Guitayn mukaan ja se on saanut FDA:n hyväksynnän lääketieteelliseksi hoitolaitteeksi vuonna 2000.

LPG-terapeuttiset hoidot:


Hoitoa käytetään fysioterapiassa mm. erilaisten kipu-, jäykkyys- ja turvotustilojen hoitoon.LPG-terapian käyttöalueita:


• Kireät ja jännittyneet lihakset, joiden elastisuus paranee, lihas- ja lihaskalvokireydet helpottuvat ja nivelliikkuvuus lisääntyy
• Tulehdustilat ja rasitusvammat esim. epikondyliitti l. tenniskyynärpää, bursiitti l. limapussin tulehdus, tendiniitti l. jännetulehdus ja plantaarifaskiitti
• Fibromyalgia-kivut ja jäykkyys
• Akuutit vammat, lihasrevähdykset, - krampit
• Leikkausten jälkitilat
• Väsyneet jalat ja kädet
• Arpikudos ja kiinnikkeinen kudos (kts LPG arpikudoksen hoidossa) LPG terapia mahdollistaa nopean kuntoutumisen ja on hoito on miellyttävää.

Lue lisääLPG arpikudoksen hoidossa


• Häivyttää ja pehmentää sekä uuden, että useita vuosia vaivanneen arpikudoksen luonnollisesti ilman tarvetta leikkauksiin
• Tehoaa keisarinleikkausarpiin ja muihin vatsan alueen arpiin ja kiinnikkeisiin
• Palovammojen arpiin, jotka haittaavat nivelten liikkuvuutta
• Lievittää arpien aiheuttamaa kipua
• Tehoaa jopa tuoreisiin arpiin, joissa on vielä merkkejä tulehdusreaktiosta.


LPG-Sport


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kilpa- ja vapaa-ajan urheilussa LPG-hoito valmistaa ja lämmittää lihakset ennen suoritusta ja palauttaa ja rentouttaa suorituksen jälkeen
• LPG:n avulla voidaan lihasten rentoutta ja elastisuutta parantamalla ennaltaehkäistä urheiluvammoja
• Lihaskrampeissa ja -revähdyksissä saavutetaan nopeita hoitotuloksia, koska LPG-laitteella voidaan vaurioalueelle mennä jo hyvinkin nopeasti vamman jälkeen ja näin estetään myös arpikudoksen syntymistä
• LPG-hoidon turvotusta vähentävän vaikutuksen myötä myös nivelten ja lihasten kipu ja jäykkyys vähenevät tehokkaasti

LPG-hoidot olivat mukana mm. vuoden 2012 yleisurheilun EM-kilpailuissa Helsingissä.
LPG-Esteettiset hoidot


LPG- laitteiden ROLL´in tekniikka on tieteellisesti todistettu ainutlaatuinen hoitomuoto paikallisille rasvakertymille. Tämä uusi LPG hoitomenetelmä hoikentaa, kiinteyttää ja muotoilee vartaloa aktivoimalla rasvasolun Beta-reseptoreita. Sidekudosta aktivoimalla puolestaan selluliitti-iho tasoittuu, kudoksen aineenvaihdunta vilkastuu ja arkuus vähenee. Näkyviä tuloksia voidaan saavuttaa jo jopa 6 hoitokerran jälkeen.LPG:n historia

1970-luvun lopulla ranskalainen insinööri Louis Paul Guitay (LPG) kärsi lihas- ja ihovaurioita jouduttuaan vakavaan moottoriajoneuvo-onnettomuuteen. Terapeuttisella hieronnalla palautettiin lihasten toiminta sekä pehmennettiin kudoksia, mikä puolestaan auttoi parantamaan arpia. Nämä 3-4 tuntia päivässä kestävät hierontahoidot koostuivat kuluttavista ja kivuliaista hoitomenetelmistä, joissa ihoa kierrettiin käsin, jotta saataisiin takaisin ihon elastisuus.

Guitay oli tyytymätön hoitotapaan, koska hieronnat olivat kivuliaita,raskaita ja aikaa vieviä. Tämän seurauksena Louis Paul Guaitay (LPG) suunnitteli Endermologie-menetelmän, jolla tuotetaan sama terapeuttinen vaikutus ihoon mekaanisesti. Näin hoidot voidaan toteuttaa tehokkaammin ja laadullisesti varmemmin.

Kyseessä on imurullausmenetelmä, jota ensin käytettiin arpien ja palovammojen jälkitilojen hoitoon, jotka olivat samankaltaisia kuin Guitayn kärsimät. Tämän terapeuttisen käytön seurauksena lääkärit huomasivat nopeasti laitteen kyvyn parantaa aineenvaihduntaa, verenkiertoa sekä lymfanestekiertoa kaikissa pehmytkudoksissa ja lisäksi vähentää tehokkaasti selluliittia ja paikallisia rasvakertymiä naisen ja miehen vartalossa.


Ranskassa yleisesti käytetty hoito


Ranskassa LPG-hoito on vakiinnuttanut paikkansa lihas- ja sidekudoshieronnan muotona, jolla on tehokas vakutus myös erilaisissa turvotustilanteissa ja lymfakierron häiriöissä. Hoitoa käytetään urheilijoilla sekä suoritukseen valmistautuessa että helpottamaan lihasten toipumista kovasta rasituksesta.

Ranskalaisen LPG Systemsin hoitolaite Cellu M6 Intergral on tänä päivänä terapeuttien tärkeimpiä työvälineitä. LPG- tekniikka on patentoitu v. 1986 ja on saanut FDA:n hyväksynnän lääketieteelliseksi hoitolaitteeksi v. 2000.

Maailmankuulun LPG Systemsin hoitolaitteet ovat levinneet yli 100 maahan, tutkimusryhmä Cosire on tehnyt tieteellisiä tutkimuksia yli 80. Tutkimusryhmään kuuluu lääketieteen eri alojen professoreita eri maista.

Asiakkaalle LPG-hoito on askel kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Rentouttavaa käsittelyä seuraa välittömästi hyvä olo, mutta pidemmän hoitojakson jälkeen koko elimistöä aktivoivan Lpg-hoidon vaikutukset heijastuvat koko elämänlaatuun: uni syvenee, stressi vähenee ja yleisvointi paranee. (mm. MM-pyöräilijöillä). Sitä käytetään erilaisissa pehmytkudoskipuoireissa ja insertiittikivuissa (mm. Tenniskyynärpääoireet).

Kalevalainen jäsenkorjaus


Kalevalainen jäsenkorjaus vanha suomalainen hoitomuoto, joka perustuu kansanperinteeseen. Se on tehokas ja miellyttävä kehon kokonaisvaltainen käsittely, jossa hoidetaan kehon tukirakenteiden virheasennoista aiheutuvia kiputiloja ja aineenvaihduntahäiriöitä eli tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä niistä johtuvia erilaisia ongelmia. Hoito tapahtuu tieteellisesti ja käytännössä hyväksi todetulla suomalaisella pehmytkudoskäsittelyllä, joka tehdään pehmeästi kudoksia kuunnellen. Hoidolla on EU:n Harmonisointiviraston nimisuojaus ja se on hyväksytty Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Elävän perinnön kansalliseen luetteloon huhtikuussa 2020.

Hoitoon kuuluu aina haastattelu, jossa pyritään selvittämään tuki- ja liikuntaelimistön ajankohtaisen tilan taustaa ja jopa vuosien takaisia virheasentojen aiheuttajia. Haastattelussa suljetaan aina pois mahdolliset hoidon estävät syyt (vasta-aiheet) ja selvitetään hoitoa mahdollisesti rajoittavat tekijät.

Hoidollisina lähtökohtina ovat tukirakenteiden, kuten lihaskalvoketjujen ja nivelten ja niistä aiheutuvat hermotuksen sekä aineenvaihdunnan toimintahäiriöt.

Toiminnallisista rakenteista on luettavissa, kuinka kineettisissä toimintaketjuissa oleva virheasento voi aiheuttaa lihasten, kalvorakenteiden ja jänteiden kiristymisen kautta kudospaineen kasvua, haitata solujen ja laajemmin kudosten ravinnonsaantia ja edistää myös kalkin kertymistä nivelpintoihin. Lisäksi virheasento aiheuttaa nivelten kuormitukseen epätasapainoa, mikä johtaa nivelpintojen kulumiseen, kudosten rappeutumiseen tai muihin ongelmiin. Selän jännitystilat ja virheasennot voivat aiheuttaa selkäydinhermojen pinnetiloja ja aiheuttaa ongelmia myös sisäelinjärjestelmien toimintaan.

Em. tekijät otetaan huomioon kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa, jossa tasapainotetaan tuki- ja liikuntaelimistön epätasapainoon joutuneita rakenteita, jotka tuntuvat ja näkyvät mm. lihasten toiminnallisina eroina kehon vasemmassa ja/tai oikeassa puoliskossa sekä kudosmuutoksina.

Tasapainottaminen suoritetaan mobilisoimalla kudoksia ja käyttäen apuna lihaksien ja nivelien luonnollisia liikkeitä sekä liikeratoja ja löyhien sidekudosten nesteitä. Hoidossa käsitellään koko tuki- ja liikuntaelimistö jalkapohjista päälakeen saakka. Käsittelyssä mm. parannetaan kudosten liikkuvuutta toistensa suhteen, normalisoidaan nivelten toimintaa, rentoutetaan lihaksia ja fasciarakenteita sekä avataan hermojen pinnetiloja.

Kalevalainen jäsenkorjaushoito ei korjaa leikkaushoitoa vaativaa ongelmaa, mutta sen avulla voidaan korjata monia kiputiloja, jolloin leikkaus saattaa osoittautua tarpeettomaksi. Leikkausta vaativissa tilanteissa voidaan ennen leikkausta tehdyllä käsittelyllä edesauttaa kudosten toimintaa, jolloin kudosten ja solujen aineenvaihdunta toimii leikkausalueen solutuotantoa uudistavasti.

EU-nimikesuojattu kalevalainen jäsenkorjaaja -nimike myönnetään henkilölle, joka on läpikäynyt Kansanlääkintäseuran järjestämän noin 3-vuotisen koulutusohjelman, suorittanut hyväksytysti näyttökokeen ja vaaditut 300 harjoitushoitoa sekä osallistuu täydennyskoulutukseen vähintään joka toinen vuosi. Kansanlääkintäseura (www.kansanlaakintaseura.fi) ylläpitää julkista rekisteriä hoitajista.